top of page

Obchodní podmínky

1) WORKSHOPY A ŠKOLENÍ 

Rezervace místa na workshop a platba

Na základě vyplněného objednávkového formuláře, telefonického hovoru či emailové komunikace Vám rezervujeme místo na daném workshopu, specifikovaného v objednávce. Po této rezervaci obdržíte do emailu výzvu k platbě a zálohovou objednávku na celou částku kurzu. Po zaplacení zálohové objednávky, tedy přičtení peněz na náš účet je vaše rezervace platná. Splatnost zálohové objednávky je vždy 7 dnů. Pokud neproběhne platba v tomto termínu je objednávka rezervace automaticky zrušena. Případné prodloužení splatnosti je nutné pouze po předchozí domluvě.

Je-li termín splatnost kratší než termín realizace workshopu, je splatnost před termínem workshopu. Účastník se jej tedy nemůže účastnit není-li platba na účtu organizátora v den, kdy se má workshop realizovat. Toto se týká jen objednávek na poslední chvíli.

Potvrzení rezervace místa na workshopu zasíláme do 24 hodin. Potvrzení o úhradě, a tedy i závazné obsazení na workshopu potvrzujeme do následujícího pracovního dne od připsání peněz na účet organizátora.

Zákazníci mladší 16ti let musí provést registraci přes svého zákonného zástupce.

V rámci objednávky zpracováváme nezbytné osobní údaje. Více o zásadě ochrany osobních údajů naleznete v záložce KONTAKTY.

Ceny jsou na webu uváděny v konečné výši. V ceně je zahrnuta účast na kurzu a tištěné materiály, které jsou nezbytné k realizaci kurzu.

 

Platba za dárkový poukaz

Pro objednávku dárkového poukazu je nutné vyplnit objednávkový formulář na webu rozvojtislusi.cz. Po vyplnění objednávky se odesílá zálohová objednávka k úhradě, a to na celou částku. Po zaplacení (připsání peněz na účet) odesíláme na uvedený email vyhotovený poukaz, který si objednávající sám vytiskne nebo jinak předá dané osobě. Majitel voucheru si následně na webu rozvojtislusi.cz vybere termín kurzu a napíše na email info@rozvojtislusi.cz, kde uvede výběr termínu a připojí speciální kód uvedený na voucheru. Na základě tohoto emailu bude dané místo platně objednáno.

 

Storno podmínky

Stornování ze strany účastníka

Při stornování kurzu 2 týdny a více před školením, vám vrátíme 100 % zaplacených peněz, případně lze vybrat jakýkoliv jiný termín. Stornování musí být písemně na email info@rozvojtislusi.cz.

Při stornování účasti na workshopu 6. – 13. dnů před termínem kurzu je storno 35 % z částky.

Při stornování účasti na workshopu méně než 6. dnů před realizací termínu je storno 60 % z částky.

Při stornování účasti na workshopu 24 hodin před realizací termínu je storno 80 % z částky.

Alternativou je výběr nového termínu.

Stornování školení a workshopů v důsledků nařízení vlády

V případě omezení shromažďování na vzdělávacích akcích se řídíme aktuálním nařízením vlády. Na všech workshopech dodržujeme platná opatření. V případě zrušení termínu lze využít náhradní termín případně lze realizovat setkání online formou, v případě souhlasu účastníků. Kurzy, které budou objednány jsou automaticky platné a lze je využít výběrem na nový termín, případně Vám vzniká nárok na vrácení 100 % částky.

Storno ze strany organizátora

Organizátor workshopu si vyhrazuje právo na změnu termínu či zrušení workshopu. Důvod zrušení je nenaplnění požadované kapacity workshopu, která je vždy uvedena při objednávce daného workshopu v části „praktické informace“. V tomto případě vám do 7 dnů od zrušení vyplatíme zaplacené náklady na workshop zpět na Váš účet nebo si lze rezervovat nový termín workshopu.

Storno z důvodu nemoci organizátorů či vyšší moci. V tomto případě Vám náleží možnost vrácení celé zaplacené částky nebo změna termínu workshopu.

Další informace ke stornování

Provádí se vždy písemným oznámením na email info@rozvojtislusi.cz

V případě, že se nemůžete sami účastnit workshopu, lze poslat náhradníka. Hlásí se předem telefonicky či emailem. Finanční narovnání si řešíte s náhradníkem po vlastní ose a organizátor do něj nijak nezasahuje.

Ochrana díla

Účastníkům workshopu není povoleno pořizovat audiovizuální záznamy, pokud není schváleno organizátory. Stejně tak je zakázáno kopírovat, šířit, komerčně i osobně využívat k dalším prezentacím. Veškeré produkty, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny. Záznamy online workshopů jsou určeny jen fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

V rámci objednávky workshopů a voucherů zpracováváme nezbytné osobní údaje. Více o zásadě ochrany osobních údajů naleznete v záložce KONTAKTY.

2) ONLINE NÁKUP ZBOŽÍ 

Kontakt:

Martin Novák, Němčany 209, 68401 Němčany

IČO: 08837694

Email: info@rozvojtislusi.cz

Telefon: +420 720762475

Bankovní spojení: 1353353076/3030, Air Bank

Web: https://www.rozvojtislusi.cz

(dále jen „prodávající“)

 

1) Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.rozvojtislusi.cz . (dále je „internetový obchod“).

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2) Registrace

2.​1 Na internetovém obchodě je umožněno nakupovat pouze bez registrace. Při vyplňování údajů pro zaslání zboží na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3) Uzavření kupní smlouvy

​3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

  1. Objednávaném zboží (objednané zboží se odesílá přes prodejní formulář na webové stránce https://rozvojtislus.cz/karty)

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.9 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

3.10 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

4) Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1353353076/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“)

 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na vyžádání kupujícího.

 

5) Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rozvojtislusi.cz.

 

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

​5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6) Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakovaným doručováním zboží se rozumí více než jednou.

 

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5 Zboží bude odesláno v nejbližším možném termínu, standardně do 3 pracovních dnů od zaplacení objednávky. Dodání zboží proběhne nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě porušení bodu 5. prodávající vykompenzuje kupujícímu dlouhou čekací lhůtu dárkovým poukazem na příští nákup zboží či voucher na služby mentoringu či koučinku.

 

6.6 Na doručení produktů spolupracujeme s firmou Zásilkovna.

 

Práva z vadného zboží

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

6.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

6.7 Reklamace zasílejte na e-mail: info@rozvojtislusi.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O průběhu a způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

 

6.8 Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zašlete zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu prodávajícího: Martin Novák, Němčany 209, 68401 Němčany.

 

6.9 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

6.10 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 7.12.2021.

bottom of page